1. Privaatsuspoliitika

1.1. Käesolev Privaatsuspoliitika (edaspidi – Privaatsuspoliitika) aitab mõista, milliseid andmeid KIILI PUHASTUS OÜ (registrikood: 14549867; aadress: Metsa tn 27-1 Kiili alev, Kiili vald Harjumaa 75401) (edaspidi nimetatud KIILI PUHASTUS OÜ; koduleht: https://kiilipuhastus.ee/ (edaspidi koduleht)) kogub, miks KIILI PUHASTUS OÜ neid kogub ja mida nendega teeb.

1.2. Kõik kodulehe külastajad peavad selle Privaatsuspoliitika tähelepanelikult läbi lugema.

2. Kogutav teave ja andmed. Isikuandmete kasutamine ja muud töötlemise tingimused

2.1. KIILI PUHASTUS OÜ võib saada, koguda, talletada, kasutada ja muud moodi töödelda isikuandmeid seoses allpool toodud tegevustega ning järgmistel eesmärkidel:

2.1.1. Pakkumise tegemisel või kliendilepingu sõlmimisel. KIILI PUHASTUS OÜ võib töödelda isikuandmeid seoses kliendilepingu täitmisega (äriühingu kontaktisiku või füüsilisest isikust kliendi täisnimi, isikukood, sünniaeg, aadress, e-posti aadress, telefoninumber, arveldusarve number jne).
2.1.2. Toodete või teenuste kättetoimetamisel. KIILI PUHASTUS OÜ võib kontrollida toote või teenuse kättetoimetamisel toodet või teenust vastuvõtva isiku isikusamasust, et veenduda, et vastuvõtval isikul on volitus, toode või teenust vastu võtta või protokollida isikut tõendava dokumendi alusel vastuvõtva isiku isikuandmed.
2.1.3. Otsepostituste ja muude teadete saatmisel KIILI PUHASTUS OÜ töötleb Kliendi kontaktisiku või füüsilisest isikust kliendi tööalaseid e-posti aadresse või telefoninumbrit kliendilepinguga, ostetud toodete või teenustega seotud teadete edastamiseks, turunduse eesmärkidel, aruannete ja arvete väljastamiseks kliendile ja kolmandatele isikutele.
2.1.4. Seoses KIILI PUHASTUS OÜ kodulehe külastamisega. KIILI PUHASTUS OÜ kodulehte külastades võib KIILI PUHASTUS OÜ koguda teavet külastaja seadme kohta. Näiteks võib KIILI PUHASTUS OÜ saada teavet kodulehe külastuste kohta, kaasa arvatud külastaja IP-aadress, kodulehel viibimise aeg ja kestus, klikkide arv, jms.
2.1.5. Muu teave seoses KIILI PUHASTUS OÜ-ga suhtlemisel. KIILI PUHASTUS OÜ võib töödelda isikuandmeid ja muud teavet, mida kodulehe külastaja, klient või muu isik KIILI PUHASTUS OÜ-le on esitanud, kasutades KIILI PUHASTUS OÜ kodulehte või KIILI PUHASTUS OÜ-ga suheldes.

2.2. Lisaks eeltoodule võib KIILI PUHASTUS OÜ avaldada isikuandmeid, kui KIILI PUHASTUS OÜ-l on avaldamiseks kohustatud kehtivatest õigusaktidest või lepingutest tulenevalt, KIILI PUHASTUS OÜ või kolmanda isiku õiguste või huvide kaitsmiseks (kaasa arvatud andmete esitamine kolmandatele isikutele võlgade väljanõudmiseks) või KIILI PUHASTUS OÜ või kolmanda isiku vastu suunatud nõude vaidlustamiseks.

2.3. Füüsilisest isikust klient või veebilehe külastaja (õigustatud isik) võib isikuandmete töötlemise nõusoleku igal ajal täielikult või osaliselt tühistada. Õigustatud isik võib kasutada oma õigust isikuandmete juurdepääsule, parandamisele, tühistamisele ja vaidlustamisele.

2.4. KIILI PUHASTUS OÜ töötleb andmeid Eestis.

2.5. KIILI PUHASTUS OÜ rakendab andmete töötlemisel andmekaitse ning andmete turvalisuse põhimõtteid ning meetmeid. KIILI PUHASTUS OÜ tagab, et andmetele on ligipääs vaid selleks õigustatud isikutel.

2.6. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

2.7. KIILI PUHASTUS OÜ poolt kogutavad isikuandmed on kasutatavad eranditult käesolevas Privaatsuspoliitikas näidatud eesmärkidel.

3. Küpsised

3.1. Küpsised on teave, mille veebiserver saadab veebilehitsejasse ning mille veebilehitseja salvestab. See teave on saadetav veebiserverisse iga kord, kui veebilehitseja palub avada serveris oleva veebilehe. See võimaldab veebiserveril tunda ära ja jälgida veebilehitsejat.

3.2. KIILI PUHASTUS OÜ võib kasutada oma kodulehel kolmandate osapoolte küpsiseid. Eelkõige on sellisteks küpsisteks näiteks Google Analytics. Küpsiseid kasutatakse eesmärgiga saada statistilisi andmeid kodulehe kasutamise kohta.

3.3. Kui külastaja vaatamata sellele ei nõustu küpsiste kasutamisega ja (või) soovib enda nõusolekut tühistada, tuleb sellest teavitada e-posti teel [info@kiilipuhastus.ee].

4. Isikuandmete töötlemise ohutus

4.1. Isikuandmeid töödeldakse, pidades kinni Eesti Vabariigi isikuandmete õiguskaitse seadusest ja muudest õigusaktidega ettenähtud nõuetest. Töödeldes isikuandmeid, rakendab KIILI PUHASTUS OÜ korralduslikke ja tehnilisi meetmeid, mis kindlustavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avaldamise, samuti igasuguse muu ebaseadusliku töötlemise eest.

5. Kolmandate poolte kodulehed

5.1. KIILI PUHASTUS OÜ kodulehel võivad olla viited ja lingid teistele kodulehtedele. KIILI PUHASTUS OÜ ei vastuta kolmandate isikute kodulehtede turvalisuse ja privaatsuspoliitikate eest. KIILI PUHASTUS OÜ soovitab tungivalt tutvuda teiste kodulehtede privaatsuspoliitikatega.

6. Isikuandmete Kaitse Korra muudatused

6.1. KIILI PUHASTUS OÜ võib igal ajal uuendada või muuta Privaatsuspoliitikat. KIILI PUHASTUS OÜ muudab Privaatsuspoliitikat vastavalt vajadusele, et see oleks kooskõlas õiguslike, tehniliste või ettevõtet puudutavate muudatustega.

6.2. Uuendatud või muudetud Privaatsuspoliitika jõustub alates selle väljakuulutamisest KIILI PUHASTUS OÜ kodulehel.

6.3. Kodulehe külastaja või Klient kontrollib KIILI PUHASTUS OÜ kodulehte ja veendub, et teda rahuldab kehtiv Privaatsuspoliitika.

6.4. Käesolev Privaatsuspoliitika on koostatud kooskõlas Eesti ja Euroopa Liidu kehtivate õigusaktidega.

6.5. Isikul on õigus esitada kaebuse, vihjeid või küsimusi isikuandmete töötlemise osas Andmekaitse Inspektsioonile (e-post: info@aki.ee; postiaadress: Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129).

7. Kontaktandmed

KIILI PUHASTUS OÜ
Metsa tn 27-1 Kiili alev, Kiili vald Harjumaa 75401
Tel.: +372 5101035
E-post: info@kiilipuhastus.ee